Livsmestring

Livsmestring handler om å imøtekomme barns behov for lek, trygghet og mestring i hverdagen. De gode erfaringene barn gjør i møte med andre barn og sensitive ansatte vil bidra til at robusthet, trygghet og motstandsdyktighet vil øke. -Drugli & Lekhal

Vi har stort fokus på trygghet og på å se behovene til hvert enkelt barn i barnehagen.

Vi setter oss ned til dem når vi prater, gir dem trygghet til å si hva de føler og tenker og lar dem forstå at de blir tatt på alvor.

Anerkjenner alle følelser og lar dem bli kjent med de forskjellige følelsene og reaksjonene de opplever, mens vi støtter dem og gir dem verktøy til å takle dem.

Vi lærer dem å ta vare på hverandre, inkludere og gir dem trygghet til å være seg selv.

At alle er unike og ulike og hvor bra det er at vi utfyller hverandre ved å ha forskjellige egenskaper.

"Du er bra nok akkurat som du er, og det er ingen andre som kan ta din plass i dette fellesskapet."

Vi opplever at barna trives, mestrer og føler seg trygge, på oss og hverandre.

 

Livsmestring kan defineres som «å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte, samt å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden» (LNU, 2017)

 

Disse arenaene er psykisk helsefremmende hvis de gir individet en følelse av

Identitet og selvrespekt: følelse av at man er noe. at man er noe verdt.

Mening i livet: følelse av å være en del av noe større enn seg selv, at det er noen som trenger en.

Mestring: følelse av at man duger til noe, at det er noe man får til.

Tilhørighet: følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted.

Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd.

Deltakelse: følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man gjør eller ikke gjør.

Fellesskap: at man har noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en når det trengs.

-Line Melvold

 

 Rammeplanen sier:

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Barnehagen skal bidra til at barna

 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser

Personalet skal

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
 • bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
 • bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser.
 • støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
 • støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 • støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.