Klatring

Klatring er en naturlig måte for barn å bevege seg på. Vi ønsker at barneklatringen skal ta vare på barns naturlige glede ved å bevege seg og gi mestringsfølelse ved å gi dem utfordringer tilpasset alder og ferdighetsnivå.

Rammeplanen sier:
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:
- opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelses-erfaringer, inne og ute, året rundt, videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
- opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.

Klatring for barn vil inneholde langt mer enn kun det vi tradisjonelt forbinder med klatring for voksne. Klatring for barn skal skje på barnas premisser. Allsidighet i innholdet er et grunnleggende prinsipp ikke bare for barneklatring , men for hele tankegangen rundt barneidrett generelt.

“Barneidrett skal gi barn et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer barnas fysiske og psykiske behov, deres behov for lek og samvær og deres behov for mestring og spenning”. (NIF, 86:7)

Klatring er, som nevnt, en naturlig måte for mange barn å bevege seg på, og barneklatring skal ta vare på barns naturlige glede ved å bevege seg. Hopp, løp, turn, klatring, ulike leker m.m. vil inngå i en helhet som tilsammen gir et allsidig tilbud til barna.

Kroppslig aktivitet har stor betydning for barnets personlighetsutvikling i denne alderen. Følelsen av å lykkes eller mislykkes er ofte avhengig av fysiske ferdigheter. Det er derfor viktig at vi legger opp til aktiviteter og leker som gir barna følelsen av å lykkes. Dette kan være avgjørende for utviklingen av barnets selvtillit. Iveren er stor hos 5-6 åringer og de har problemer med å bruke muskulaturen rasjonelt. Det er viktig å tilrettelegge for allsidig bruk av kroppen, for skifte av stillinger og bevegelsesmønstre og for veksling mellom hvile og aktivitet. Barna i denne alderen har også behov for å “strekke” mye på kroppen. Klatring og “henging” i veggen kan være bra.

Noen faktorer som kan ha innvirkning på barns motivasjon: Barna ønsker å: - være i aktivitet - kjenne samhørighet og trygghet - prøve noe nytt og oppleve å lykkes - få utfordringer og oppleve utvikling og læring - få hjelp og oppmuntring - bli vurdert - bli akseptert av lederen og de andre barna - få vise oppfinnsomhet - få bestemme selv - bli rettferdig behandlet (NIF, 86:55).

Indre motivasjon vil si at drivkraften for å være aktiv er direkte knyttet til gleden ved det man holder på med, at aktiviteten er et mål i seg selv. Klatring har en egenverdi, og den ønsker vi å ta vare på. Ofte vil lek være styrt av en indre motivasjon.

“Trivsel og helse”-holdning: Denne holdningen til idrett vektlegger først og fremst den helsefremmende verdien aktiviteten kan ha både fysisk og psykisk. I dette perspektiver blir det viktigere å delta enn å vinne. Helse og livskvalitet går foran prestasjonsjag og vinnerkultur. Idrett for alle er en hovedmålsetting. Barnet deltar på eget grunnlag, men med klare føringer og rammer fra voksne.

Vi ønsker kort å skissere opp hvilke forutsetninger det kan være ønskelig å legge til grunn for klatring med barn: - klatring kan gi utvikling av motoriske ferdigheter. - i klatregruppa kan det oppstå vennskap, hvor den enkelte kan oppleve et positivt fellesskap. - barna kan lære å respektere og verdsette ulike personligheter. - klatringen kan gi den enkelte en positiv mestringsopplevelse. - i klatregruppa kan det gis rom for utvikling av originalitet, kreativitet og skaperevne. - klatring med barn skal preges av lek med utgangspunkt i barnets modningsnivå. - aktivitetens egenverdi skal stå i sentrum.

Ved "problemmetoden" lærer barna gjennom erfaring og ved prøving og feiling. Vi tilpasser veggen til den aldersgruppen som skal i aksjon, dvs. at vi bygger en lav og bred vegg med godt fall-underlag.Da vil man kunne oppnå en slags “terrenget-underviser”- metode. Fordeler ved "problemmetoden" kan være at barna selv lære å løse ulike bevegelsesutfordringer, den gir mulighet for fantasi og medbestemmelse og den kan oppøve til selvstendighet.

 

 

Klatreveggen ute er nå boltet, og flere av barna har fått prøvd seg.

Barna har vært med på "jobben" med å fjerne mose og klargjøre uteveggen, så de får litt ekstra eierskap til den.

Buldrevegg inne håper vi å få bygget i nærmeste fremtid.

Det har vært veldig gøy så langt å gi barna gode klatreopplevelser, i trygge omgivelser.

-Maria-